ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก บ้านคลองนมวัว ตำบลสัมฤทธิ์ ด้วยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านคลองนมวัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก อำเภอพิมาย จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะไข้เลือดออกบ้านคลองนมวัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสัมฤทธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน โดยนายจิรัฎฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย,องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม,วัดวังน้ำ ,โรงเรียนวัดวังน้ำ,ผู้นำชุมชน,อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชน ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองนมวัว หมู่ ๑๑ ตำบลสัมฤทธิ์  
วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเปิดการประธานอบรม "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ" เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ของผู้สูงอายุและผู้พิการ ดำเนินการจัดโดยนายชัชนัย ติยะไทธาดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์พัฒนา สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์พัฒนา ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลสัมฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๖๖ " เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และการจัดตั้ง,การบริหารกิจการสภาเด็กและเยาวชน และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน ดำเนินการจัดโดย นางภัคพร พงศ์ชาญวิทย์ นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมนางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกฯ ร่วมประชุมติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยาเขตบ้านซึม โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยาเขตบ้านซึม เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๖และภาคีเครือข่าย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ " เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าของประกอบการ ร้านค้าของชำ ประชาชน เกี่ยวกับสินค้าและการบริโภคสินค้าปลอดภัย ดำเนินการจัดโครงการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์พัฒนา ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสัมถทธิ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์พัฒนา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย เข้าร่วมการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อรับนโยบายในการบริหารงาน แนวทางปฏิบัติราชการ และข้อราชการสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย ประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก บ้านซึมพัฒนา ตำบลสัมฤทธิ์ ด้วยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านซึมพัฒนา หมู่ ๑๔ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสม ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตำบลสัมฤทธิ์ ถึง ปัจจุบัน จำนวน ๑ ราย เพื่อเป็นการหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก อำเภอพิมาย จึงประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะไข้เลือดออกบ้านซึมพัฒนา หมู่ ๑๔ ตำบลสัมฤทธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน โดยนายจิรัฎฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย,องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์,วัดบ้านซึม,โรงเรียนบ้านซึม(ศิลราษฎร์นุเคราะห์),ผู้นำชุมชน,อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชน ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคมบ้านซึมพัฒนา หมู่ ๑๔ ตำบลสัมฤทธิ์
วันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมายนางสาวสุภาพรรณ ลิ้มพรวิกุล ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร และนางสาววิมล อินทร์นอก นักวิชาการเกษตร บรรยายให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคล้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เข้าศึกษาเรียนรู้สวนสมุนไพรท้องถิ่น "ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนเห็นความสำคัญ และรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีข้าราชการ พนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสัมฤทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา #๑อปท๑สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น
นพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับมอบหมายจาก นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ลงพื้นที่ปรับปรุงแก้ไขไฟส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าแดง หมู่ที่ ๓,บ้านซึม หมู่ที่ ๕,บ้านซึมพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ โดยการประสานงานจากสมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน
วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ. ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.212.96.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,138,360

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.