สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     9 นโยบายการพัฒนาอบต. 

9 นโยบายการพัฒนาอบต.
9 นโยบายการพัฒนาอบต.  

นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มี 4 ด้าน ประกอบด้วย

          1. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สนับสนุนทุนและปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมการตลาด โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้
                   1.1 มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพ โดยการน้อมนำเอาแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจแบบพอเพียง เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะให้กับประชาชนในการประกอบอาชีพ
                   1.2 สนับสนุนทุนและปัจจัยการผลิต   โดยดำเนินการจัดตั้งกองทุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จัดหาเครื่องสูบน้ำ สนับสนุนค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ำก่อสร้างและพัฒนาโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ
                   1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบคมนาคม เช่น ถนน สะพาน ทางเดิน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ให้มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างทั่วถึง จัดทำระบบการชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร จัดทำระบบเหมืองส่งน้ำ และขุดลอกแหล่งน้ำ จัดทำฝายทดน้ำ จัดทำโรงสูบน้ำ
                   1.4 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า จัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หีบห่อ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   1.5 จัดตั้งกลุ่มอาชีพและส่งเสริมการตลาด   โดยดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์จัดหาศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน การประชาสัมพันธ์โดยพัฒนาระบบเว็บไซด์ทางอินเตอร์เน็ท
 
          2. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา การนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบสาธารณสุข จัดให้มีสวัสดิการชุมชน และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติด การป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
                   2.1 จัดให้มีสวัสดิการชุมชนและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยดำเนินการช่วยเหลือจัดหา ซ่อมแซมบ้านพักสำหรับผู้ยากไร้ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทั่งถึงตามเกณฑ์ ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ให้การสงเคราะห์เบี้ยคนพิการให้ทั่วถึง เป็นธรรม
                   2.2 ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ พัฒนาศักยภาพอสม. สนับสนุนกิจกรรมขอบ อสม. จัดบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ อย่างเพียงพอและทั่วถึง พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ทุกกลุ่มอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
                   2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาระบบการเรียนการสอน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจให้มีความเหมาะสม การส่งเสริมการศึกษา การช่วยเหลือ สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา การจัดหางานที่เหมาะสมให้นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จัดตั้งห้องสมุดชุมชน
                   2.4 ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี โดยการดำเนินการ
บำรุงศาสนสถาน วัด ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น บำรุงรักษาอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จัดตั้งและดำเนินการงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
                   2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ โดยดำเนินการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เยาวชน การส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดการแข่งขัน และส่งเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก จัดตั้งศูนย์กีฬาและการออกกำลังกาย จัดหาสถานที่สำหรับการนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ จัดหาสถานที่เพื่อเป็นสวนสาธารณะ
                   2.6 การแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติด โดยดำเนินการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ฟื้นฟูบำบัดผู้ติดยาเสพติด  ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็ก เยาวชน เพื่อใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ จัดทำหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด อบายมุข
                   2.7 การป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์
                   2.8 เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งเสริมกิจการ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ
 
          3. นโยบายด้านการบริหารจัดการ โดยดำเนินการพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้
                   3.1 พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรยิ้มแย้มแจ่มใส
                   3.2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นหลักประโยชน์ของประชาชน ความโปร่งใส ความคุ้มค่าของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
                   3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบ
                   3.4 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง พัฒนาระบบวิทยุไร้สายของอบต.สัมฤทธิ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
                   3.5 พัฒนาบุคลากรของอบต.สัมฤทธิ์ โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้ ความชำนาญ มีคุณภาพ จริยธรรมแก่บุคลากรอบต.สัมฤทธิ์ ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน
                   3.6 พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ โดยดำเนินการทำระบบแผนที่ภาษีมาใช้เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 
          4. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการจัดหาที่เก็บขยะ จัดตั้งธนาคารขยะ จัดระบบการขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และจัดภูมิทัศน์ชุมชนให้สวยงามเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การกำหนดมาตรการการเผาตอฟางพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อน การกำหนดมาตรการการขุด ถมดิน การควบคุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐาน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 3.238.116.201
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,912,695

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์