ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
  หน้าแรก     รายละเอียดสาสน์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

“ความนัยจากใจ”
ของผู้นำท้องถิ่น

ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการสร้างอาชีพ หรือสร้างรายได้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการศึกษา และศาสนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปในชุมชน ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ได้ยึดถือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครอบคลุมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนแก่พสกนิกรชาวไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ มาโดยตลอด ซึ่งทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับรางวัลหมู่บ้านยอดเยี่ยม ตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และองค์การบริการส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการพื้นฐานที่จะพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยให้การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การดำเนินกิจกรรม การติดตามประเมินผล ให้กับประชาชน เพื่อตอบสนองการเพิ่มรายได้ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญในกระบวนการที่ให้ประชาชนสามารถตัดสินใจในการกำกับดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ความสำเร็จของการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ จะสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชนที่จะต้องประสานสัมพันธ์ เสนอแนะความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา อันนำไปสู่การบริหารงานที่เอื้อประโยชน์สุดของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป


ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

 

 
ผู้ประกาศ : ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่
ประกาศวันที่ : 2018-11-28
 
ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.159.51.118
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,383

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901  Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.