สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     ศพด.วัดวังน้ำ 

ศพด.วัดวังน้ำ
ศพด.วัดวังน้ำ  


ชื่อ/ที่ตั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์บ้านวังน้ำ   อยู่ในเขตการรับบริการทั้งหมด

 5 หมู่บ้าน  ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ บ้านวังน้ำ  ตั้งอยู่  บ้านหัวทำนบ Slot gacor

หมู่ที่  7     ตำบลสัมฤทธิ์   อำเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์  บ้านวังน้ำ  ได้รับการจัดตั้งจากหลายๆฝ่าย ซึ่งได้แก่ผู้นำชุมชน   ครู  องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์และราษฎรในหมู่บ้าน  ทั้ง  5  หมู่บ้าน  โดยมีการสำรวจ ประชุมผู้ปกครอง และที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขึ้นโดยอาศัยอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนเป็นสถานที่ดำเนินการ  ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  1  ชั้น  ขนาดกว้าง  10.00  เมตร  ยาว  12.00  เมตร  มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ในตัวอาคาร  120  ตารางเมตร  ได้จ้างผู้ดูแลเด็กซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ในการบริหารงาน

 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อที่จะคอยดูแล ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆของศูนย์ฯ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำ   ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  ..2545   โรงเรียนวัดวังน้ำ   ได้รับงบประมาณสนับสนุนในระยะเริ่มแรกจากผู้ปกครองร่วมบริจาคเงิน  เพื่อที่จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ฯ และวัสดุ อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของเด็ก

ในปัจจุบันอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์จัดสร้างอาคารเรียนขึ้น แล้วเสร็จเมื่อ  วันที่  10  มีนาคม   ..  2551   งบประมาณในการก่อสร้าง 1,200,000  บาท 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำ  ได้ทำพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เปิดป้ายศูนย์ฯ  เพื่อให้เด็กเข้ามาเรียนอยู่ในอาคารหลังใหม่  เมื่อวันที่   16   พฤษภาคม  2551  จนถึงปัจจุบัน 

สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.207.157.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,745,412

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.