สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดวังน้ำ พร้อมกับร่วมต้อนรับ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕ และนายสมบูรณ์ นิยมไร่ สมาชิกสภาฯ จังหวัดนครราชสีมา เขต ๑ ประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดวังน้ำ บ้านหัวทำนบ ตำบลสัมฤทธิ์
วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ พร้อมกับร่วมต้อนรับ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕ และนายสมบูรณ์ นิยมไร่ สมาชิกสภาฯ จังหวัดนครราชสีมา เขต ๑ ประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์
วันเสาร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านซึม (ศิลราษฎร์นุเคราะห์) พร้อมกับร่วมต้อนรับ นายสมบูรณ์ นิยมไร่ สมาชิกสภาฯ จังหวัดนครราชสีมา เขต ๑ ประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยได้รับเมตตาจาก พระอธิการสุวรรณ์ กัลยาณธัมโม เจ้าอาวาสวัดบ้านซึม ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ โรงเรียนบ้านซึม ตำบลสัมฤทธิ์
วันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดย นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ พนักงาน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลัง แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร. )และจิตอาสา ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ รักษาความสงบยังจุดต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ยังจุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๓ จุด บริการหลัก จุดที่ ๑ ศูนย์อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ จุดที่ ๒ ศุนย์บริการบ้านตาล จุดที่ ๓ ศูนย์บริการอนุสรณ์สถานทุ่งสัมฤทธิ์ ๔ จุด บริการย่อย จุดที่ ๑ จุดบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๒ จุดบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๓ จุดบ้านซึมพัฒนาหมู่ที่ ๑๔ จุดที่ ๔ จุดบ้านพุทรา หมู่ที่ ๖ ทั้งนี้การดำเนินงานการปฎิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและขอบคุณทุกท่านที่นำสิ่งของมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงาน
วันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคล้า กล่าวรายงานการดำเนินงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะครู อาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมต้อนรับ นายสมบูรณ์ นิยมไร่ สมาชิกสภาฯ จังหวัดนครราชสีมา เขต ๑ ประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนบ้านคล้า โดยได้รับเมตตาจาก พระมหานิรุตติ์ อนุตตโร เจ้าคณะตำบลสัมฤทธิ์ เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิ์ตะวันออก ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระมหาประทีป ปรกโม เจ้าอาวาสวัดบ้านคล้า รองประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมดำเนินจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ วัดบ้านคล้า ตำบลสัมฤทธิ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมด้วยนางศุภมาศย์ ศูนย์กลาง นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพิมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการและรับแจ้งข้อราชการสำคัญ โดยนายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น ๒ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันอังคาร ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันจันทร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม "ตลาดนัดโรงเรียน" โรงเรียนวัดวังน้ำ โดยนายสมคิด โด่งพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดวังน้ำ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
วันศุกร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมนางกรรณิการ์ รักษา ท้องถิ่นอำเภอพิมาย และคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย ร่วมให้กำลังใจแก่ทีมนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี "พิมายเกมส์ ครั้งที่ ๒ " ในนามทีมท้องถิ่นพิมาย(สีเขียว) รางวัลที่ได้รับในนามท้องถิ่นพิมาย (ทีมสีเขียว) ๑.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ เซปักตะกร้อ ๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วอลเลย์บอลหญิง ๓.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เปตองคู่ผสม ๔.รางวัลรองเลิศอันดับ ๒ เปตองชาย ณ สนามที่ว่าการอำเภอพิมาย
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมนางกรรณิการ์ รักษา ท้องถิ่นอำเภอพิมาย และคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี "พิมายเกมส์ ครั้งที่ ๒" พร้อมร่วมส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันในนามทีมท้องถิ่นพิมาย(สีเขียว) โดย นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ประธานเปิดการแข่งขัน ณ สนามที่ว่าการอำเภอพิมาย
วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยนายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย ร่วมพิธีปิด "การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพิมาย ครั้งที่ ๑๘ ต้อนรับนายพง์พันธ์ พันธุ์ศรีนคร สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และรับ-มอบรางวัลในการแข่งขันกีฬา ดำเนินจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ และพิธีส่งมอบธงในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๙ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง รางวัลที่ได้รับ รางวัลฟุตบอลประชาชนชาย7คน ชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลฟุตซอล รองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลวอลเลย์บอลหญิง รองชนะเลิศอันดับ ๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยนายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมพิธีเปิดการ "แข่งขันกีฬาประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพิมาย ครั้งที่ ๑๘ " โดยได้รับเกียรติจาก นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ประธานในพิธีเปิด ซึ่งดำเนินจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันอังคาร ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายอนันต์ แสงศรีจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลสัมฤทธิ์ โดยมี นายสันต์ ใจซื่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามแผนฯ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันอังคาร ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริการการส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมายให้ นางภัคพร พงศ์ชาญวิทย์ นักพัฒนาชุมชน ,นายกฤษณะ วัฒณะชุมพล ผอ. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์,ว่าที่ร้อยตรีสุวรรณ สาทกลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา พร้อมสมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๗ โดย นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ประธานในการประชุมพิจารณา ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอพิมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เวลา ๐๙.๐๐ น.
วันจันทร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมต้อนรับ นางปฏิมา สินโทรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ ข้าราชการโอนย้ายจากเทศบาลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มาปฏิบัติงานราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยนายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ร่วมเดินทางมาส่ง พร้อมเข้าสักการะท้าวสุรนารีและนางสาวบุญเหลือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ตำบลสัมฤทธิ์ และศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำอบต.สัมฤทธิ์
วันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ได้ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวต้อนรับ นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย พร้อมมอบของที่ระลึกเเสดงความยินดีย้ายมาดำรงตำแหน่งที่อำเภอพิมาย โดยมีส่วนราชการอำเภอพิมาย แสดงความยินดีและร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอพิมาย
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เพื่อมอบหมายงานและนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้การทำงานและการบริการประชาชน ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยนายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดย นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๒.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานปิดการแข่งขัน "กีฬาฟุตซอล ประจำปี ๒๕๖๖" ซึ่งดำเนินจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดำเนินการจัด โดยนายชุมพวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสัมฤทธิ์ ประธานอสม.และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดและมอบรางวัลแก่ทีมนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน ๑.ฟุตซอลอายุไม่เกิน ๑๕ ปีชาย รางวัลชนะเลิศ บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง บ้านซึม หมู่ที่ ๕ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง บ้านท่าแดงA หมู่ที่ ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาย บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๗ ๒.ฟุตซอลเยาวชนหญิง รางวัลชนะเลิศ บ้านท่าแดง หมู่ที่ ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง บ้านหัวหัวทำนบ หมู่ที่ ๗ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง บ้านซึม หมู่ที่ ๖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม บ้านตาล หมู่ที่ ๙ ๓.ฟุตซอลดยาวชนชาย รางวัลชนะเลิศ บ้านท่าแดงA หมู่ที่ ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง บ้านคล้า หมู่ที่ ๘ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง บ้านท่าแดงB หมู่ที่ ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม บ้านตาล หมู่ที่ ๙

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 3.238.116.201
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,913,103

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์