สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวมุทิตาจิต ในงาน "ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา " นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย เกษียณอายุราชการเพื่อแสดงมุทิตาจิต ณ หอประชุมอำเภอพิมาย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันพุธ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมบูรณ์ นิยมไร่ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย " มุทิตา คุณครูวันเพ็ญ เหล็กกระหนก ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซึม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยนายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย ร่วมดำเนินการจัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต เชิดชูเกียรติคุณงามความดีแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองการบริการการส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ต้อนรับ นายสมบูรณ์ นิยมไร่ และนายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ. อำเภอพิมายลงพื้นประเมิณและติดตามเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย พร้อมมอบบ้านผู้พิการ นางโสพี ล้อมจันทึก บ้านคล้า หมู่ที่ ๘ จากการสนับสนุนงบประมาณ "โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะจำเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ประจำปี ๒๕๖๖" ณ บ้านคล้า หมู่ที่ ๘ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย #กองสวัสดิการสังคม
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายธเนศพล ม่วงผลิกานนท์ นายช่างไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านสำเร็จ หมู่ที่ ๑๓ โดยการประสานงานจากสมาชิกสภาฯ และผู้ใหญ่บ้าน #กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลสัมฤทธิ์ ประชุมรร่วมกับคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ชี้แจงการดำเนินงานกิจการอาสาสมัครป้องดันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมมอบชุดปฏิบัติการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย ร่วมเป็นเกียรติในงาน "ร้อยความร้ัก สานสายใย ร่วมใจมุทิตา" จัดโดยสมาคมครูและบุคคลกรทางการศึกษาอำเภอพิมาย ร่วมกับสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๗ เพื่อแสดงมุทิตาจิต เชิดชูเกียรติคุณงามความดีของบุคคลากรครู ผู้เกษียณอายุราชการ ของอำเภอพิมาย ณ หอประชุมโรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมายนางสาวอริสรา ทบประดิษฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ โดยมี นางสุภาพ นาดี ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านซึม(ศิลราษฎร์นะเคราะห์), นางอังสุมาลี พันธุ์ชัยเพชร ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวังน้ำ ลงพื้นที่ประเมินประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง (performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๕ แห่ง ประกอบด้วย ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำ ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคล้า ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแดง ๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซึม ๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมฤทธิ์
วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายธเนศพล ม่วงผลิกานนท์ นายช่างไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านซึม หมู่ที่ ๕ และบ้านคล้า หมู่ที่ ๘ โดยการประสานงานจากสมาชิกสภาฯ และผู้ใหญ่บ้าน
นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายธเนศพล ม่วงผลิกานนท์ นายช่างไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านซึมพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานการตรวจสอบและรับรองข้อมุล จปฐ. และข้อมูล กชช ๒ ค. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยนางอุบล อินทรสูต นักพัฒนาชมชนสชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพิมาย ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ้บ้านตำบลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารีองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน และติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ DOPA CHANEL โดยนายจิรัฎฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ้บ้านอำเภอพิมาย ทั้ง ๒๑๒ หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอพิมาย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิด "โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม " โดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อลดน้ำหนักและรอบเอว ในกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งบ้านซึมพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย และได้รับการสนับสนุนโครงการ จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการ บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม ได้จัดกิจกรรมจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางและจัดตั้งชมรมกลุ่มเป้าหมาย "ชมรมคนหุ่นดี ชีวีแข็งแรง" และวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและเป็นโรคอ้วนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมนายดวง จี่พิมาย ประธานสภาฯ ,นางกาญจนา อุทาน ผอ.กองคลัง,นางสาวอริสรา ทบประดิษฐ ผอ.กองการศึกษาฯ, นางศุภมาศย์ ศูนย์กลาง นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อรับนโยบายในการบริหารงาน แนวทางปฏิบัติราชการ และข้อราชการสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำพิมาย ประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ "โคราชเมืองกีฬา" ตามนโยบายจังหวัดนครราชสีมา โดยนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอพิมาย ดำเนินการจัดกิจกรรม ร่วมกับอบต.สัมฤทธิ์ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร อสม. ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๑๒ คน ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมนายธวัชชัย ดาราวรรณรัตน์ นักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น ๒ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการให้ความรู้เกษตรกรทางเลือกด้านการเกษตร " พร้อมคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมอบรม ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน และประชาชน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลสัมฤทธิ์ #สวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น #๑อปท๑สวนสมุนไพร
วันพุธ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ และนางศุภมาศย์ ศูนย์กลาง นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมนางสาวชลธิชา สนิทชอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (วิทยากรบรรยาย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ต้อนรับครูอาจารย์ นักเรียน จำนวน ๒๓๔ คน จากโรงเรียนเทศบาลโนนแดง เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
วันอังคาร ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายธเนศพล ม่วงผลิกานนท์ นายช่างไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนนทางเข้าบ้านสัมฤทธิ์ - อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๑ เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน
วันอาทิตย์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดและให้กำลังใจ แก่นักเรียนโรงเรียนเบาหวานวิทยา วิทยาเขตบ้านซึม ตำบลสัมฤทธิ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน " โครงการสุขภาพดีทุกช่วงวัย ด้วยหลัก ๓ อ. อาหาร อารมณ์ดี และออกกำลังการ " พร้อมร่วมต้อนรับ นายสมเกียติ ตันดิลกตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย และส่วนราชการร่วมต้อนรับ ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนพิมายวิทยา ขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึมและทีมหมอ ในการสนับสนุนการฝึกซ้อม และทีมกองเชียร์จากอสม.ทุกหมู่บ้าน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.188.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,989,385

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.