ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์  หน้าแรก     สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
            ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
            เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และข้อจำกัดที่เป็นเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน และจุดแข็งที่เป็นเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Factors) ซึ่งจะเป็นการประเมินว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพในการพัฒนาแค่ไหน เพียงใด สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินการในอนาคต โดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis ดังนี้
จุดแข็ง (S : Strength)
1)    เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ประวัติศาสตร์ คืออนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ มีการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีเป็นประจำ
2)    พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน เหมาะกับการทำการเกษตร รวมทั้งพื้นที่ที่ทำการเกษตรมีระบบชลประทาน ได้แก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
3)    มีทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นดิน คือแร่เกลือจำนวนมาก
4)    ประชาชนมีความผูกพันฉันท์พี่น้อง อยู่อาศัยในลักษณะเครือญาติ
5)    มีสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา(โรงเรียนขยายโอกาส) และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(กศ.น.)
6)    มีงบประมาณเป็นของตนเองและมีศักยภาพพอสมควรในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
จุดอ่อน (W: Weakness)
1)    สภาพดินในฤดูแล้งประสบปัญหาดินเค็ม ทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรให้ได้ผลดี
2)    ขาดระบบการจัดการผังเมือง การกำหนดเขตพื้นที่การก่อสร้าง
3)    พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ค่อยมีการประกอบธุรกิจหรือการพาณิชย์ ทำให้การจัดเก็บรายได้เพื่อมาพัฒนาได้น้อย
4)    ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เนื่องจากมีการอพยพไปทำงานในเมือง บางส่วนออกเร่ขายสินค้าต่างถิ่น เยาวชนเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม
 
โอกาส (O: Opportunity)
1)    พื้นที่อยู่ในเป้าหมายของยุทศาสตร์พัฒนาจังหวัดในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าการเกษตรของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(CEO) จังหวัดนครราชสีมา
2)    อยู่ในเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
3)    การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมากขึ้นจากการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อจำกัด (T : Threat)
1)    ความแตกต่างทางฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่
2)    การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่ได้มีการเก็บกักน้ำไว้ใช้และบริเวณต้นน้ำมีการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ
3)    ราคาน้ำมันและปุ๋ยแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
4)    ราคาสินค้าทางการเกษตรไม่แน่นอน
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.147.142.16
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,631,809

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044481318  Fax : 044481318
Email : attakorn444@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.