ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์  หน้าแรก     ศักยภาพในตำบล 

ศักยภาพในตำบล
ศักยภาพในตำบล  

ศักยภาพในตำบล

. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
(1) จำนวนบุคลากร
            * สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                                  30         คน
            * คณะผู้บริหาร                                                                      4         คน
            * พนักงานส่วนตำบล                     รวม                                  17         คน
                        - สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                     5         คน
                        - ส่วนการคลัง                                                             6         คน
                        - ส่วนโยธา                                                                 2         คน
                        - ส่วนการศึกษา                                                          1         คน
                        - ส่วนส่งเสริมสุขภาพ                                                 1         คน
                        - ส่วนส่งเสริมการเกษตร                                             1         คน
                        -  ส่วนตรวจสอบภายใน                                               1         คน
            * ลูกจ้างประจำ                                                                       1         คน
            * พนักงานจ้าง                                                                       14         คน
(2)   ระดับการศึกษาของบุคลากร
            ประถมศึกษา                                                                          -         คน
            มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                                        18         คน
            ปริญญาตรี                                                                           14         คน
            สูงกว่าปริญญาตรี                                                                   -         คน
(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
            ประจำปีงบประมาณ 2550 จำนวน   20,241,044.31    บาท แยกเป็น
            เงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง                392,958.23    บาท
            เงินที่ส่วนราชการต่าง ๆ เก็บให้                  -           บาท
            เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                               19,848,086.08    บาท
 
. ศักยภาพของชุมชนและพื้น
 (1) การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อการพัฒนา ได้แก่
            - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 13 กลุ่ม สมาชิก 814 คน เงินสัจจะ 512,635 บาท
            - กิจกรรมธนาคารข้าวระดับตำบล 1 แห่ง ขนาด 30 เกวียน ปัจจุบันมีข้าวจำนวน 50,000 กิโลกรัม
            - ธนาคารข้าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านซึม หมู่ที่ 5 บ้านพุทรา หมู่ที่ 6 บ้านคล้า หมู่ที่ 8
            - ศูนย์สาธิตการตลาดระดับตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแดง หมู่ที่ 3
            - ศูนย์สาธิตตลาดบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3
            - กลุ่มอาชีพเยาวชน จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพเยาวชนทำเหล็กคัดบ้านคล้า หมู่ที่ 8 กลุ่มอาชีพเยาวชนเลี้ยงไก่บ้านพุทรา หมู่ที่ 6 กลุ่มอาชีพเยาวชนเพาะเห็นฟางบ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ 10
            - กลุ่มอาชีพสตรี จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพทำถั่วตัดบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 กลุ่มแปรรูปสุกรทุ่งสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร หมู่ที่ 3
            - กลุ่มอาชีพทั่วไป จำนวน 17 กลุ่ม ดังนี้
                        1. กลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกรบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1
                        2. กลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัวบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2
                        3. กลุ่มปลูกผักสวนครัวบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3
                        4. กลุ่มอาชีพปลูกดาวเรืองบ้านป่ารัง หมู่ที่ 4
                        5. กลุ่มอาชีพเพาะเห็นฟางบ้านซึม หมู่ที่ 5
                        6. กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบ้านพุทรา หมู่ที่ 6
                        7. กลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัวบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 7
                        8. กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาดุกบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 7
                        9. กลุ่มสานหมวกใบตาบบ้านคล้า หมู่ที่ 8
                        10. กลุ่มเพาะเห็นฟางบ้านคล้า หมู่ที่ 8
                        11. กลุ่มอาชีพปลูกปักสวนครัวบ้านตาล หมู่ที่ 9
                        12. กลุ่มประดิษฐ์งานไม้บ้านตาล หมู่ที่
                        13. กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่บ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ 10
                        14. กลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกรบ้านคลองนมวัว หมู่ที่ 11
                        15. กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา หมู่ที่ 12
                        16. กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่บ้านสำเร็จ หมู่ที่ 13
                        17. กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดบ้านสำเร็จ หมู่ที่ 13
(2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
            - พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำมูลไหลผ่านรวมถึงระบบชลประทานที่เหมาะสมในการทำการเกษตรกรรมและปศุสัตว์
            - แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ประวัติศาสตร์คือ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 50 ไร่ ใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีเป็นประจำทุกปี ตลอดจนเป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่าง ๆ และอยู่ในระหว่างรวบรวมวัตถุโบราณที่อยู่ในความครอบครองส่วนบุคคลจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนรวม
            - ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นดินมีแร่เกลืออยู่จำนวนมาก

 

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.147.142.16
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,631,802

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044481318  Fax : 044481318
Email : attakorn444@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.