ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายธเนศพล ม่วงผลิกานนท์ นายช่างไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านซึม หมู่ที่ ๕ และบ้านคล้า หมู่ที่ ๘ โดยการประสานงานจากสมาชิกสภาฯ และผู้ใหญ่บ้าน
นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายธเนศพล ม่วงผลิกานนท์ นายช่างไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านซึมพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานการตรวจสอบและรับรองข้อมุล จปฐ. และข้อมูล กชช ๒ ค. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยนางอุบล อินทรสูต นักพัฒนาชมชนสชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพิมาย ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ้บ้านตำบลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารีองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน และติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ DOPA CHANEL โดยนายจิรัฎฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ้บ้านอำเภอพิมาย ทั้ง ๒๑๒ หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอพิมาย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิด "โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม " โดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อลดน้ำหนักและรอบเอว ในกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งบ้านซึมพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย และได้รับการสนับสนุนโครงการ จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการ บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม ได้จัดกิจกรรมจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางและจัดตั้งชมรมกลุ่มเป้าหมาย "ชมรมคนหุ่นดี ชีวีแข็งแรง" และวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและเป็นโรคอ้วนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมนายดวง จี่พิมาย ประธานสภาฯ ,นางกาญจนา อุทาน ผอ.กองคลัง,นางสาวอริสรา ทบประดิษฐ ผอ.กองการศึกษาฯ, นางศุภมาศย์ ศูนย์กลาง นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อรับนโยบายในการบริหารงาน แนวทางปฏิบัติราชการ และข้อราชการสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำพิมาย ประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ "โคราชเมืองกีฬา" ตามนโยบายจังหวัดนครราชสีมา โดยนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอพิมาย ดำเนินการจัดกิจกรรม ร่วมกับอบต.สัมฤทธิ์ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร อสม. ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๑๒ คน ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมนายธวัชชัย ดาราวรรณรัตน์ นักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น ๒ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการให้ความรู้เกษตรกรทางเลือกด้านการเกษตร " พร้อมคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมอบรม ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน และประชาชน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลสัมฤทธิ์ #สวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น #๑อปท๑สวนสมุนไพร
วันพุธ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ และนางศุภมาศย์ ศูนย์กลาง นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมนางสาวชลธิชา สนิทชอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (วิทยากรบรรยาย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ต้อนรับครูอาจารย์ นักเรียน จำนวน ๒๓๔ คน จากโรงเรียนเทศบาลโนนแดง เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.212.96.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,138,385

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.