สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ส่วนการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ออกให้บริการนอกพื้นที่ภายในตำบลสัมฤทธิ์...
 ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ได้จัด พิธีมอบอนุบาลบัตร ให้แก่นักเรียนศูนย์เด็กเล็กของตำบลสัมฤทธิ์ ทั้ง 5 แห่ง โดยท่าน ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ เป็นประธานมอบอนุบาลบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่เด็กๆในครั้งนี้ด้วย..
 พิธีวิ่งคบไฟงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2556 วันที่ 23 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ.อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยทางจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ อำเภอพิมาย และองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมจัดงานพิธีวิ่งคบไปงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2556 และในงานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ได้เป็นประธานในพิธีการครั้งนี้..
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่่วันที่ 10 มกราคม 2556 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลสัมฤทธิ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2556 หน้่าบริเวณที่ทำการ อบต. โดยในงานมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การแสดงของเด็กๆ ,บ้านบอลลูน,ถ่ายรูปคู่กับแมวศรีสวาท,พร้อมกันนี้ทางท่านนายกฯว่าที่ร้อยตรีศิรโชค นิยมไร่ ได้แจกทุนและขนมแก่เด็กๆๆๆในโรงเรียนภายในตำบลทั้ง 5 แ่ห่ง.
เจ้าหน้าที่,ข้าราชการและประชาชนชาวตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณ พระบรมรูปทรงมา กรุงเทพมหานคร.
ในวัน 23 ตุลาคม 2555 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย.
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ร่วมวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการรอำเภอพิมาย.
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ร่วมสนับสนุนเทศกาลเที่ยวพิมายประจำปี2555
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่ลานเมรุพรหมทัตในช่วงเช้าและในตอนเย็นได้เข้าร่วมถวายพานพุ่มเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใรครั้งนี้ด้วย......
สสส
โครงการอบรม อสม.ตำบลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 19-21  มิถุนายน 2555 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ได้จัดโครงการอบรม อสม.ประจำตำบลขึ้นโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอพิมายมาเป็นประธานในโครงการนี้โดยได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าร่วมกันทำความสะอาด"สัมฤทธิ์เมืองสะอาด"และในช่วงบ่ายเป็นการทัศนศึกษาดูงานโดยในปีนี้ไปศึกษาดูงานกันที่จังหวัดหนองคาย  
โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มอาสาสมัครเกษตรตำบลสัมฤทธิ์โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชชสีมาอย่างดีเยื่อม..  
เสวนาสภากาแฟ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ได้เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาสภากาแฟโดยได้เลือกอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์เป็นสถานที่จัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับบรรยากาศยามเช้าของอนุสรณ์สถาน..    
ประชุมประชาคมเพื่อพัฒนาแผนสามปี(พ.ศ.2556-2558) ในระหว่างวันที่ 3-30 พฤษภาคม 2555 ทางนายกฯอบต.ปลัดฯอบต.และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ได้ออกประชาคมหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้านของตำบลสัมฤทธิ์ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆๆของชาวบ้าน..
โครงการลอกตาต้อกระจก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ได้นำผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการลอกตาต้อกระจกเข้าทำการการลอกตาที่โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล จังหวัดนครราชสีมาโดยท่านนายกฯว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ ได้เข้ามาเยี่ยมผู้ร่วมโครงการถึงโรงพยาบาลพร้อมกับมอบแว่นกันแดดให้กับผู้ลอกตาทุกท่าน..
มอบอุปกรณ์การเรียน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนเด็ก ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 นี้ ท่านนายกองค์การบริการส่วนตำบลสัมฤทธิ์ได้มอบอุปกรณ์การเรียน-หนังสือให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ศูนย์พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆจากผู้ปกครองเด็ก
คัดกรองสายตาผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ทางโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลนครราชสีมา ได้เข้าให้บริการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุตำบลสัมฤทธิ์ตามแผนโครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ รอบที่ 2 โดยรอบแรกได้ดำเนินการผ่านพ้นแล้วพร้อมกับมอบแว่นตาให้กับผู้เข้ารับบริการด้วย โดยในโครงการที่ 2 มีผู้สูงอายุเข้ารับบริการเป็นจำนวน 150 ท่านที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 อบต.สูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 ท่านได้เข้ามาศึกษาดูงานในส่วนของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร,หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคล้า หมู่8 ,การปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านท่าแดง หมู่ 3 และเข้าสักการะอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์..
รดนำขอพร    นายกฯศิริโชค  นิยมไร่และคณะเจ้าหน้าที่,ผู้บริหาร,ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้เข้ารดนำขอพรท่านนายอำเภอพิมายพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 ณ หอประชุมอำเภอพิมาย
ภาพกิจกรรม"สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดนำขอพรผู้สูงอายุ"ในวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ วัดบ้านซึม ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,883,972

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.