ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ร่วม โครงการ”สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ✏️ ร่วมรณรงค์แต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง สวมใส่ให้สนุก ใส่ได้ทุกวัน
วันพุธ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๖๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อนงานบริการภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพ พร้อมชี้แจงการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และการเสนอโครงการข้องบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารีองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันจันทร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างหน่วยงาน โดยมี นางปิยะพร ถนัดค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ กล่าวรายงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมฤทธิ์พัฒนา  
วันจันทร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร และสวดมนต์ "โครงการสร้างธรรมะ ร่วมทำความดี เฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก " พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลสัมฤทธิ์ พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดบ้านซึม ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเบาหวานสร้างสรรคสุขภาพ รุ่นที่ ๑ พร้อมด้วยนางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกฯ โดยการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการร่วมมือของโรงเรียนเบาหวานวิทยาเขตบ้านซึม,โรงเรียนสูงวัยสัมฤทธิ์วิทยา ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม และโรงเรียนบ้านซึม(ศิลาราษฎร์นุเคราะห์) โดยบรรจบ ระบือสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบาหวานอนุบาลสร้างสรรคสุขภาพ กล่าวรายงานการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และคณะครูโรงเรียนเบาหวาน    
วันอังคาร ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP KORAT ๒๕๖๖ เยี่ยมชมบูธ แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มีผู้ประกอบการร้านค้ามากมาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ จากอาหาร เครื่องดื่ม ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพร รวมไปถึงอาหารชวนชิมที่มีชื่อเสียง เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ โดยนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย ประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานพรหมทัต อำเภอพิมาย    
นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มีความห่วงใย ใส่ใจ ความปลอดภัยของประชาชน ดำเนินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทุกหมู่บ้านเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน    
วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มองหมาย นายชุมพวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ และรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญต่างๆ โดย นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น ๒ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
วันศุกร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.สัมฤทธิ์ คณะกรรมการอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมและมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนในพื้นที่บริการตำบลสัมฤทธิ์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์,โรงเรียนบ้านซึม(ศิลป์ราษฎร์นุเคราะห์),โรงเรียนบ้านท่าแดง,โรงเรียนบ้านคล้า,โรงเรียนวัดวังน้ำ ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
วันอังคาร ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียรติร่วมการอบรม "โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก" รุ่นที่ ๒ โดยผอ.รพ.สต. นายชัชนัย ติยะไทธาดา ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมฤทธิ์

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.212.96.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,138,088

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.