ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสัดส่วนประชาชมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันศุกร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประชุมโครงการออกบริการเคลื่อนที่ (อบต.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร่วมกับชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลสัมฤทธิ์ ส่วนราชการ ในการชี้แจงการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ร่วมออกจุดบริการประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านตลาดเจียบ หมู่ที่ ๑๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประคณะกรรมการอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานการจัดเตรียมงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประชุมร่วมกับคณะการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์ เพื่อชี้แจงการบริหารงานกองทุนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และการจัดทำโครงการเพื่อรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิด "โครงการควบคุมป้องกันโรคได้ด้วยวัคซีน" ดำเนินการจัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๐๐ คน นายพีรพงษ์ บ.ป.สูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กล่าวรายงานการดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม  
วันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันภัยทางน้ำ"หลักสูตรป้องกันเด็กจมน้ำ" ปี ๒๕๖๖ ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในพื้น รุ่นที่ ๒ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์,โรงเรียนบ้านคล้าและโรงเรียนบ้านท่านแดง ของการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ,ข้าราชการ-พนักงาน ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัมฤทธิ์,อาสาสมัคร อปพร. ,อาสาสมัคร อสม. เข้าร่วมพิธีปิด องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ ทั้ง ๕ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน บ้านสัมฤทธิ์,โรงเรียนบ้านศึม(ศิลาราษฎร์นุเคราะห์),โรงเรียนบ้านท่าแดง,โรงเรียนบ้านคล้าและโรงเรียนวัดวังน้ำ ที่ได้ร่วมนำเด็กเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ รวมทั้งคณะวิทยาการจากโรงพยาบาลพิมาย,กู้ภัยฮุก๓๑,กู้ภัยพันธุ์ศรีนคร และอาสาสมัครอปพร.อสม. ทุกท่าน ที่ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
วันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดงานอบรม "โครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ " นางภัคพร พงษ์ชาญวิทย์ นักพัฒนาชุมชน รักษาการผอ.กองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงาน การดำเนินงานของการจัดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร,ข้าราชการ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัมฤทธิ์ และประชาชนตำบลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๑๕ หมู่บ้านเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารีองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันภัยทางน้ำ"หลักสูตรป้องกันเด็กจมน้ำ" ปี ๒๕๖๖ ดำเนินการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในพื้น รุ่นที่ ๑ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านซึม(ศิลราษฎร์นุเคราะห์)และโรงเรียนวัดวังน้ำ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ,ข้าราชการ-พนักงาน ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัมฤทธิ์,อาสาสมัคร อปพร. ,อาสาสมัคร อสม. เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งวิทยากรจากโรงพยาบาลพิมาย, กู้ภัยฮุก๓๑ ,กู้ภัยพันธุ์ศรีนคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริการการส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมด้วยนายละมุล เรียบร้อย นางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกฯ,นายดวง จี่พิมาย ประธานสภาฯ,นางภคพร พงศ์ชาญวิทย์ นักพัฒนาชุมชน,นายปภพ กุลฉันท์วิทย์ นายช่างโยธา และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงบ้านผู้พิการจากการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก "โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะจำเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ประจำปี ๒๕๖๖" ณ บ้านคล้า หมู่ที่ ๘ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายละมุน เรียบร้อย รองนายกฯ,นายดวง จี่พิมาย ประธานสภาฯ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงาน ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย เป็นประธานการประชุมสัญจร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.212.96.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,138,393

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.