สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายละมุล เรียบร้อย นางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อม นายชุมพวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาฯ สมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสัมฤทธิ์ ต้อนรับนายวีระพล อติแพทย์ กรรมการผู้จัดการจากบริษัท BIG DOG PRODUCTION CO.,LTD และบริษัท Eccoline NV จากประเทศเบลเยี่ยม พร้อมคณะทีมงานเพื่อถ่ายทำรายการ Asia Express Greece 2022 ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เวลา 09.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นางสาวสุภาพรรณ ลิ้มพรวิกุล ผอ.กองการเกษตรองค์การบริหารส่วนสวนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ทำความสะอาดคลองส่งน้ำ สถานีโรงสูบน้ำไฟฟ้าท่าวังตรง เพื่อให้ได้ประสิทธิ์ภาพในการบริการจัดการน้ำส่งน้ำ แก่เกษตรกรใช้เพาะปลูก ณ สถานีโรงสูบน้ำไฟฟ้าท่าวังตรง เวลา 09.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกับผอ.กองการเกษตร ,สมาชิกสภาฯ ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,จิตอาสา และประชาชน ร่วมปลูกหญ้าแฝก บริเวณคลองเรือ บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 ตาม"โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ" เพื่อช่วยการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน รักษาความชุ่มชื้นในดิน เก็บกักตะกอนดินและสารพิษต่าง ๆ ไม่ให้ไหลลงในน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนการฟื้นฟูดินสมบูรณ์ขึ้น ณ คลองเรือบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 เวลา 07.00 น.
นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเบาหวานบ้านซึมวิทยา และโรงเรียนเบาหวานวิทยาเขตสัมฤทธิ์พัฒนา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม เมื่อวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2,พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1,พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ,พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาแผน ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการเพื่อการพัฒนาและจัดทำแผน ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 09.30-12.00 น.
วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมายพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนบ้านซึม หมู่ 5 ตัดแต่งต้นไม้รอบสระน้ำสาธารณประโยชน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ พื้นที่ศาลาประชาคมบ้านซึม หมู่ 5
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมายงานป้องกันฯ อบต.สัมฤทธิ์ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านคลองนมวัว หมู่ 11 กำจัดวัชพืชพร้อมผักตบชวา เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงฤดูน้ำหลาก และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในฤดูแล้ง ณ คลองนมวัวสาธารณประโยชน์ หมู่11
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลสัมฤทธิ์
ประการกาศยกย่องเชิดชูเกียติบุคคลต้อนแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลสัมฤทธิ์
ว่าที่ร้อยตรี ศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพิมาย เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.สัมฤทธิ์ และประชาชนจิตอาสา เพื่อจัดทำข้าวกล่อง มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย รวม 14,000 กล่อง งานป้องกันฯตำบลสัมฤทธิ์ พนักงาน ลูกจ้าง

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 67 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,754,212

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download