สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานการตรวจสอบและรับรองข้อมุล จปฐ. และข้อมูล กชช ๒ ค. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยนางอุบล อินทรสูต นักพัฒนาชมชนสชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพิมาย ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ้บ้านตำบลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารีองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน และติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ DOPA CHANEL โดยนายจิรัฎฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ้บ้านอำเภอพิมาย ทั้ง ๒๑๒ หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอพิมาย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิด "โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม " โดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อลดน้ำหนักและรอบเอว ในกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งบ้านซึมพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย และได้รับการสนับสนุนโครงการ จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการ บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม ได้จัดกิจกรรมจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางและจัดตั้งชมรมกลุ่มเป้าหมาย "ชมรมคนหุ่นดี ชีวีแข็งแรง" และวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและเป็นโรคอ้วนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมนายดวง จี่พิมาย ประธานสภาฯ ,นางกาญจนา อุทาน ผอ.กองคลัง,นางสาวอริสรา ทบประดิษฐ ผอ.กองการศึกษาฯ, นางศุภมาศย์ ศูนย์กลาง นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อรับนโยบายในการบริหารงาน แนวทางปฏิบัติราชการ และข้อราชการสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำพิมาย ประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ "โคราชเมืองกีฬา" ตามนโยบายจังหวัดนครราชสีมา โดยนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอพิมาย ดำเนินการจัดกิจกรรม ร่วมกับอบต.สัมฤทธิ์ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร อสม. ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๑๒ คน ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมนายธวัชชัย ดาราวรรณรัตน์ นักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น ๒ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการให้ความรู้เกษตรกรทางเลือกด้านการเกษตร " พร้อมคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมอบรม ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน และประชาชน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลสัมฤทธิ์ #สวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น #๑อปท๑สวนสมุนไพร
วันพุธ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ และนางศุภมาศย์ ศูนย์กลาง นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมนางสาวชลธิชา สนิทชอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (วิทยากรบรรยาย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ต้อนรับครูอาจารย์ นักเรียน จำนวน ๒๓๔ คน จากโรงเรียนเทศบาลโนนแดง เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
วันอังคาร ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายธเนศพล ม่วงผลิกานนท์ นายช่างไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนนทางเข้าบ้านสัมฤทธิ์ - อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๑ เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน
วันอาทิตย์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดและให้กำลังใจ แก่นักเรียนโรงเรียนเบาหวานวิทยา วิทยาเขตบ้านซึม ตำบลสัมฤทธิ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน " โครงการสุขภาพดีทุกช่วงวัย ด้วยหลัก ๓ อ. อาหาร อารมณ์ดี และออกกำลังการ " พร้อมร่วมต้อนรับ นายสมเกียติ ตันดิลกตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย และส่วนราชการร่วมต้อนรับ ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนพิมายวิทยา ขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึมและทีมหมอ ในการสนับสนุนการฝึกซ้อม และทีมกองเชียร์จากอสม.ทุกหมู่บ้าน
วันเสาร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย เข้าร่วมการชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นและ การประสานแผนงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานในการประชุม ร่วมกันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรี นายกอบต. ทั้ง ๑๓ แห่งของอำเภอพิมาย และส่วนราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุของตำบลสัมฤทธิ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน " โครงการสุขภาพดีทุกช่วงวัย ด้วยหลัก ๓ อ. อาหาร อารมณ์ดี และออกกำลังการ " พร้อมร่วมต้อนรับ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนพิมายวิทยา ขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสัมฤทธิ์พัฒนา และทีมหมอ ในการสนับสนุนการฝึกซ้อม และทีมกองเชียร์จากนักเรียนโรงเรียนสูงวัยสัมฤทธิ์วิทยา
วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ปี ๒๕๖๖ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้ บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมนายชุมพวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น ๒ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมนายชุมพลวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ และรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญต่างๆ โดย นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น ๒ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙. ๐๐ น. นายธวัชชัย​ นิยมไร่​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดการอบรม " โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ " รุ่นที่ ๒ พร้อมด้วยนางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกฯ เข้าร่วมการอบรม และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน ดำเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม โดย นายสันต์ ใจซื่อ ผอ.รพ.สต.บ้านซึม และได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลสัมฤทธิ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม ตำบลสัมฤทธิ์
วันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายมนตรี ภูคำศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายหลังการประกาศ เปิดศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก บ้านคลองนมวัว หมู่ที่ ๑๑ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมด้วย นางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกองค์ การบริหารส่วนตำบล,นายชุมพวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประชุมชี้แจ้งการดำเนินการงบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายธเนศพล ม่วงผลิกานนท์ นายช่างไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านตลาดเจียบ หมู่ที่ ๑๕ วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดการอบรม " โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (อบรมฟื้นฟูสมรรถะการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง) " พร้อมด้วยนางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกฯ ร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ผ่านการอบรม CARE GVER ดำเนินการจัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม
วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเปิดประธานการอบรม "โครงการป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ การติดเชื้อ" พร้อมด้วยนางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกฯ ร่วมในการอบรมเพิ่มความรู้แก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน ในการดูแลสุขภาพลดภาวะเสี่ยต่อโรค ดำเนินการจัดโดยนายชัชนัย ติยะไทธาดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์พัฒนา สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์พัฒนา ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.188.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,989,237

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.