สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     8 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

8 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
8 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
            ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
            เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และข้อจำกัดที่เป็นเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน และจุดแข็งที่เป็นเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Factors) ซึ่งจะเป็นการประเมินว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพในการพัฒนาแค่ไหน เพียงใด สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินการในอนาคต โดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis ดังนี้
จุดแข็ง (S : Strength)
1)    เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ประวัติศาสตร์ คืออนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ มีการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีเป็นประจำ
2)    พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน เหมาะกับการทำการเกษตร รวมทั้งพื้นที่ที่ทำการเกษตรมีระบบชลประทาน ได้แก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
3)    มีทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นดิน คือแร่เกลือจำนวนมาก
4)    ประชาชนมีความผูกพันฉันท์พี่น้อง อยู่อาศัยในลักษณะเครือญาติ
5)    มีสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา(โรงเรียนขยายโอกาส) และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(กศ.น.)
6)    มีงบประมาณเป็นของตนเองและมีศักยภาพพอสมควรในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
จุดอ่อน (W: Weakness)
1)    สภาพดินในฤดูแล้งประสบปัญหาดินเค็ม ทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรให้ได้ผลดี
2)    ขาดระบบการจัดการผังเมือง การกำหนดเขตพื้นที่การก่อสร้าง
3)    พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ค่อยมีการประกอบธุรกิจหรือการพาณิชย์ ทำให้การจัดเก็บรายได้เพื่อมาพัฒนาได้น้อย
4)    ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เนื่องจากมีการอพยพไปทำงานในเมือง บางส่วนออกเร่ขายสินค้าต่างถิ่น เยาวชนเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม
 
โอกาส (O: Opportunity)
1)    พื้นที่อยู่ในเป้าหมายของยุทศาสตร์พัฒนาจังหวัดในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าการเกษตรของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(CEO) จังหวัดนครราชสีมา
2)    อยู่ในเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
3)    การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมากขึ้นจากการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อจำกัด (T : Threat)
1)    ความแตกต่างทางฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่
2)    การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่ได้มีการเก็บกักน้ำไว้ใช้และบริเวณต้นน้ำมีการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ
3)    ราคาน้ำมันและปุ๋ยแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
4)    ราคาสินค้าทางการเกษตรไม่แน่นอน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 67 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,754,342

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download