ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
1 สภาพทั่วไป
2 สภาพทางเศรษฐกิจ
4 สภาพทางสังคม
5 การบริการขั้นพื้นฐาน
6 ข้อมูลอื่น ๆ
7 ศักยภาพในตำบล
8 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
3 วิสัยทัศน์ การพัฒนา
9 นโยบายการพัฒนาอบต.
10 โครงสร้างของหน่วยงาน
15กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
11 ข้อมูลผู้บริหาร
14 ข้อมูลติดต่อเรา
13 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
12 อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการบริหาร
16 ทำเนียบผู้บริหาร
17 ทำเนียบฝ่ายสภา
18 กองการคลัง
20 กองช่าง
21 กองสาธารณสุขฯ
22 กองการศึกษา ศาสนาฯ
23 กองส่งเสริมการเกษตร
24 หน่วยตรวจสอบภายใน
19 สำนักปลัด
26 กองสวัสดิการสังคม
งานการเงิน
พ.ศ. 2552-2554
พ.ศ. 2553-2555
พ.ศ. 2554-2556
พ.ศ. 2555-2557
พ.ศ. 2556-2558
พ.ศ. 2557-2559
พ.ศ. 2558-2560
พ.ศ. 2561-2564
พ.ศ. 2565-2568
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศพด.บ้านสัมฤทธิ์
ศพด.บ้านซึม
ศพด.บ้านท่าแดง
ศพด.บ้านคล้า
ศพด.วัดวังน้ำ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
การดำเนินงาน
27 แผนการดำเนินงานประจำปี
28 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
29 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
30 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
31 คู่มือสำหรับประชาชน
33 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
32 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
34 ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
34 แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
35 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
36 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
41 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
42 การจัดซ์้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
37 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผรการจักหาพัสดุ
38 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง
39 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างรายเดือน
40 รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปี
งานบริหารบุคคล
43 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
44 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
45 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
46 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
47 คู่มือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
48 แผนอัตรากำลัง
49 มาตราฐานกำหนดตำแห่งระบบแท่ง
50 แผนพัฒนาบุคลากร
51 มาตราฐานคุณธรรม จริยธรรม
52 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
53 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ
54 โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
55การมอบหมายงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
58 แนวปฎิบัติเรื่องการร้องเรียนทุจริต
57 ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
59 การเปิดโอกาสการให้เกิดการมีส่วนร่วม
60 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
61 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
66 แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
67 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
68 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
71 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
69 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
65 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการต่อต้านการทุจริต
62 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
63 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
64 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
70 การดำเนินการตามมาตารการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
72 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบฐานข้อมูล อบต.
ระบบฐานข้อมูล อบต.สัมฤทธิ์
เมนูทางขวา
สาส์นจากนายกองฯ
เอกสาร
การจัดการภายในและธรรมาภิบาล
ระบบสนเทศเพื่อการวางแผน
กรมส่งเสริมการปกครอท้องถิ่น
คู่มือการบันทีกข้อมูลตามหนังสือสั่งการ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำขอรับบริการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
จองคิวบริการออนไลน์
ขอรับบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19
แบบยื่นชำระภาษี
ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น
ช่องทางส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่
ถาม-ตอบ (Q&A)
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน
นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัตงานตรวจสอบภายใน ประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ
ประกาศรายงานการติดตามประเมิณแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา
ประกาศกิจการสภา
รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ
การประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ประจำปี 2565
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ-ผู้พิการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ
แบบฟอร์มการคัดกรองผู้สูงอายุ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
หนังสือมอบอำนาจยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงิน
ผลการดำเนินโครงการ
92 การบริหารจัดการการลดพลังงาน ของอบต.
84 มาตรการกลไกในการให้ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาดำเนินงาน
87 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
88 ประกาศใช้คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
81 มาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริต
82 มาตราการการขัดแย่งระหว่างผลประโยชน์
83 มาตราการป้องกันการรับสินบน
85 มาตรรฐานผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
86 มาตราฐานความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
89 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
90 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
91 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
93 นโยบาย No Gift Policy
94การประเมิณจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศราคาประเมิณทุนทรัพย์
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.230.143.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,776,398

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.