ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     15กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

15กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎหมายที่เกี่ยวกับอบต.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องของอบต.
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    2.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2537-และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-7-พ.ศ.2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540.pdf
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539.pdf
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542.pdf
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560.pdf
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534.pdf
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539.pdf
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560.PDF.pdf
     รายละเอียดเพิ่มเติม
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 301 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.172.165.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,136,056

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.