ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมายนายชุมพวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการและแจ้งข้อราชการสำคัญต่างๆ โดยนายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น ๒ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในการประชุมประชุมปรึกษาหารือ ในการจัดกีฬาฟุตซอลตำบลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสัมฤทธิ์ โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรม และกำหนดการจัดระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันศุกร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยม นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมด้วยนายชุมพลวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,นางสาวอริสรา ทบประดิษฐ ผอ.กองการศึกษาฯ ร่วมมอบเช็คสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๕ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านซึม (ศิลราษฎร์นุเคราะห์) โรงเรียนบ้านท่าแดง โรงเรียนบ้านคล้า โรงเรียนวัดวังน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันศุกร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ พร้อมด้วยนายชุมพวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายอนันต์ แสงศรีจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมลงนามทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง ในการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมายนายประมาณ ลี้ไพร เจ้าพนักงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าพนักงาน จากสถานีตำรวจภูธรโนนสูง ในการตรวจสอบกล้อง CCTV พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ในการตรวจสอบเหตุโจรกรรม ขโมยขึ้นบ้านประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรโนนสูง เพื่อหาผู้กระทำความผิด #องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.สัมฤทธิ์
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร จบหลักสูตรโรงเรียนเบาหวานบ้านซึมวิทยา รุ่นที่ ๓ โดยนายบรรจบ ระบือสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบาหวาน กล่าวรายงาน ซึ่งดำเนินการร่วมกับ รพ.สต.บ้านซึม โดยนายสันต์ ใจซื่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม มีผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตร รวม ๔๐ คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม
วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครราชสีมา เชิญสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่นางบุญนาค หอมกมล อายุ ๘๕ ปี ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อให้มีขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ให้พ้นจากวิกฤต นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ กล่าวรายงานสถานการณ์ และรายงานการให้การช่วยเหลือ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย นายกฤษดิ์ พูนเกษม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา นายสมศักดิ์ ท้องพิมาย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) นางธมลวรรณ แก้สีขาว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นิคมสร้างตนเอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ และผู้นำชุมชน ร่วมในพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๑ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗ ๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมายนายละมุล เรียบร้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายพิจารณางบประมาณ การจัดงาน เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยนายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น ๒ ต.ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราชสีม
วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนา ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประชุมร่วมกับคณะกรร การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ณ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 301 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 35.172.165.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,136,041

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.