ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     7 ศักยภาพในตำบล 

7 ศักยภาพในตำบล
7 ศักยภาพในตำบล  

ศักยภาพในตำบล

. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
(1) จำนวนบุคลากร
            * สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                                  15         คน
            * คณะผู้บริหาร                                                                      4         คน
            * พนักงานส่วนตำบล                     รวม                                  17         คน
                        - สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                     5         คน
                        - ส่วนการคลัง                                                             6         คน
                        - ส่วนโยธา                                                                 2         คน
                        - ส่วนการศึกษา                                                          1         คน
                        - ส่วนส่งเสริมสุขภาพ                                                 1         คน
                        - ส่วนส่งเสริมการเกษตร                                             1         คน
                        -  ส่วนตรวจสอบภายใน                                                   -         คน
               * ลูกจ้างประจำ                                                                       1         คน
                        - พนักงานจ้างตามภาระกิจ                                             4         คน                                             
            * พนักงานจ้าง                                                                       14         คน
(2)   ระดับการศึกษาของบุคลากร
            ประถมศึกษา                                                                          -         คน
            มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                                        18         คน
            ปริญญาตรี                                                                           14         คน
            สูงกว่าปริญญาตรี                                                                   -         คน
(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
            ประจำปีงบประมาณ 2550 จำนวน   20,241,044.31    บาท แยกเป็น
            เงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง                392,958.23    บาท
            เงินที่ส่วนราชการต่าง ๆ เก็บให้                  -           บาท
            เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                               19,848,086.08    บาท
 
. ศักยภาพของชุมชนและพื้น
 (1) การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อการพัฒนา ได้แก่
            - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 13 กลุ่ม สมาชิก 814 คน เงินสัจจะ 512,635 บาท
            - กิจกรรมธนาคารข้าวระดับตำบล 1 แห่ง ขนาด 30 เกวียน ปัจจุบันมีข้าวจำนวน 50,000 กิโลกรัม
            - ธนาคารข้าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านซึม หมู่ที่ 5 บ้านพุทรา หมู่ที่ 6 บ้านคล้า หมู่ที่ 8
            - ศูนย์สาธิตการตลาดระดับตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแดง หมู่ที่ 3
            - ศูนย์สาธิตตลาดบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3
            - กลุ่มอาชีพเยาวชน จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพเยาวชนทำเหล็กคัดบ้านคล้า หมู่ที่ 8 กลุ่มอาชีพเยาวชนเลี้ยงไก่บ้านพุทรา หมู่ที่ 6 กลุ่มอาชีพเยาวชนเพาะเห็นฟางบ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ 10
            - กลุ่มอาชีพสตรี จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพทำถั่วตัดบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 กลุ่มแปรรูปสุกรทุ่งสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร หมู่ที่ 3
            - กลุ่มอาชีพทั่วไป จำนวน 17 กลุ่ม ดังนี้
                        1. กลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกรบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1
                        2. กลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัวบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2
                        3. กลุ่มปลูกผักสวนครัวบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3
                        4. กลุ่มอาชีพปลูกดาวเรืองบ้านป่ารัง หมู่ที่ 4
                        5. กลุ่มอาชีพเพาะเห็นฟางบ้านซึม หมู่ที่ 5
                        6. กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบ้านพุทรา หมู่ที่ 6
                        7. กลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัวบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 7
                        8. กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาดุกบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 7
                        9. กลุ่มสานหมวกใบตาบบ้านคล้า หมู่ที่ 8
                        10. กลุ่มเพาะเห็นฟางบ้านคล้า หมู่ที่ 8
                        11. กลุ่มอาชีพปลูกปักสวนครัวบ้านตาล หมู่ที่ 9
                        12. กลุ่มประดิษฐ์งานไม้บ้านตาล หมู่ที่
                        13. กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่บ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ 10
                        14. กลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกรบ้านคลองนมวัว หมู่ที่ 11
                        15. กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา หมู่ที่ 12
                        16. กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่บ้านสำเร็จ หมู่ที่ 13
                        17. กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดบ้านสำเร็จ หมู่ที่ 13
(2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
            - พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำมูลไหลผ่านรวมถึงระบบชลประทานที่เหมาะสมในการทำการเกษตรกรรมและปศุสัตว์
            - แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ประวัติศาสตร์คือ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 50 ไร่ ใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีเป็นประจำทุกปี ตลอดจนเป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่าง ๆ และอยู่ในระหว่างรวบรวมวัตถุโบราณที่อยู่ในความครอบครองส่วนบุคคลจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนรวม
            - ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นดินมีแร่เกลืออยู่จำนวนมาก

 

สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.230.143.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,776,429

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.