ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2552-2554 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จในช่วง 3 ปี โดยให้ลำดับความสำคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน แต่ในระยะต้นจะพัฒนาในเรื่องของการเกษตรอาจมีสัดส่วนมากกว่าด้านอื่น หลังจากนั้นก็จะเน้นด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดส่วนที่มากขึ้น ดังนั้น จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 8   ยุทธศาสตร์   ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
              เป้าประสงค์
   เพื่อสนับสนุนนโยบาย Kitchen of World , Food safety และการสร้าง Value Chain ด้วยจังหวัดในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิ สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูง โดยเฉพาะในเขตทุ่งสัมฤทธิ์เป็นแปลงปลูกข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดในโลก   ส่วนการแปรรูปสินค้าการเกษตร มีจุดเด่นคือ อยู่ใกล้แหล่งแปรรูป มีเทคโนโลยีทันสมัย มีกำลังผลิตสูง สามารถแปรรูปเพื่อการส่งออกได้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้จักคุณประโยชน์ของการใช้เกษตรอินทรีย์ และที่สำคัญเป็นการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ  
            แนวทางพัฒนา
1)    การพัฒนาแหล่งน้ำ
2)    การแปรรูปสินค้าเกษตร
3)    การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
4)    การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
                                 5)    การเพิ่มศักยภาพการผลิต
            ตัวชี้วัด
1) มีจำนวนเกษตรกรที่มีความรู้ในการผลิตผลผลิตมากขึ้น
2) มีจำนวนผลผลิตจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรมากขึ้น
3) มีจำนวนเกษตรกรที่ใช้เกษตรอินทรีย์มากขึ้น
4) มีจำนวนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน   เพื่อสนับสนุนแผนงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายแห่งรัฐ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ และดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้เดินไปพร้อมกันในทุกด้าน
            แนวทางการดำเนินการ
                        1) ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง
3) ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4) บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
5) การจัดทำผังเมือง
            ตัวชี้วัด
                                    1) จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
                                    2) จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกหมู่บ้าน
                                    3) จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
                                    4.) จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี
            เป้าประสงค์
            เพื่อสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และตรวจสอบการบริหารจัดการ ตลอดจนให้ประชาชนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนำไปสู่สังคมที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายในด้านแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีทักษะความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญารวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี   รู้จักการดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
            แนวทางการดำเนินงาน
1) ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้น่าอยู่
                        2) การส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อปรับกระบวนท้ศน์และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา
                        3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมือง และการใช้สิทธิเลือกตั้ง
                        4) การพัฒนาการจัดเก็บรายได้
                        5) การพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว   เพื่อให้บริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
                        6) การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม
            ตัวชี้วัด
1)    ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้
2)    ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยในการลดรอบระยะเวลา และขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
3)    ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ
4)   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5)   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร
6)   การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database)   ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
เป้าประสงค์
            เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล   ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น   ให้มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการพัฒนาฝีมือแรงงานในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้า และสามารถขยายการตลาดไปสู่ภูมิภาคและทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย   มีความมั่นคงในการทำงานและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งเป็นจุดหมายการพัฒนาเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนโดยรวม และเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย
          แนวทางการดำเนินงาน
                   1)   จัดการที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรและส่งเสริมสวัสดิการ พร้อมเครื่องสาธารณูโภคให้แก่ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ เช่น ผู้ยากไร้   ผู้พิการ   ผู้สูงอายุ    ฯลฯ
                   2) เพิ่มศักยภาพและเติมปัญญาให้สังคม โดยการสร้างเครือข่ายการศึกษา สร้างแหล่งเรียนรู้ทันสมัย   โดยใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยี หรือ ระบบ IT ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม
 3) พัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน
                   4)   จัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย   ตลาดสดน่าซื้อและปกป้องสิทธิผู้บริโภค
5)   ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อาชญากรรม และสาธารณภัยต่าง ๆ
6)   ส่งเสริมการป้องกัน เฝ้าระวังรักษา บำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
                   7)   สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของชุมชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จิตใจ ให้แก่ประชาชน
            ตัวชี้วัด
1)    ร้อยละของหมู่บ้านที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและประกันด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
2)    ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส   ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย   ที่ได้รับการดูแลจากภาครัฐ
3)    ร้อยละของแรงงานที่มีบริการสวัสดิการและอยู่ในข่ายครอบคลุมของแรงงานประกันสังคม
4)    ร้อยละของเด็กและเยาวชน   กลุ่มอายุ   3 - 17   ปี ได้รับการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง และทันสมัย
5)    ร้อยละของหมู่บ้านที่ดำเนินการเป็นหมู่บ้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)   
6)    อัตราการตายจากอุบัติเหตุจราจร  
7)    ร้อยละของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยและเปิดไฟขณะขับขี่
8)    ร้อยละของหมู่บ้านที่มีชมรมออกกำลังกาย / กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับตำบลทุกแห่งต่อปี
9)    จำนวนเรื่องร้องเรียนทุกข์ของประชาชน   (เรื่อง)
10) ร้อยละเรื่องร้องเรียนทุกข์ของประชาชนที่ได้รับการแก้ไข   (เรื่อง
11) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนแผนงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายแห่งรัฐ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ และสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มั่นคง และเดินไปพร้อมกันในทุกด้าน
              แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
2)   เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3)   การตลาดและร้านค้าชุมชน
 
              ตัวชี้วัด
1)    จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์
2)    จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
3)    จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ
4)    อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
5)    อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของ   (Per Capital GPP)
 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            เป้าประสงค์
            เพื่อควบคุมคุณภาพ ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ แม่น้ำ ลำคลอง น้ำเสีย ขยะ เสียง อากาศ ให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด เพิ่มพื้นที่เขตอนุรักษ์ สวนสาธารณะ ตลอดจนการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ   อากาศ และความดังของเสียงให้ได้มาตรฐาน
            แนวทางการดำเนินการ
1)   ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ป่าไม้   แม่น้ำ ลำคลอง
2)   สร้างจิตสำนึกของเอกชน   ประชาชนในการเพิ่มการผลิตโดยมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคม   และการลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                         3)    เฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ อากาศ และเสียงให้ได้มาตรฐาน
                   4)    ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ
                         5)    การกำจัดขยะ
             6)    การสร้างสวนสาธารณะ
ตัวชี้วัด
1)    จำนวนราษฎร   องค์กร   เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
2)    จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูสามารถกักเก็บได้อย่างเพียงพอ  
3)    จำนวนแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้น
4)    ประชาชนมีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
5)    จำนวนสวนสาธารณะ
                       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
            เป้าประสงค์
                   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ การส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป  
            แนวทางพัฒนา
1)    ส่งเสริมและสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสัมฤทธิ์  และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2)    การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา
3)    การส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
4)    การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
5)    การสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ชุมชน
6)    การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ตัวชี้วัด
1)    มีจำนวนประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น
2)     มีจำนวนประชาชนได้รับการเผยแพร่ภูมืปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
3)     มีจำนวนประชาชนมีความรู้ร่วมกิจกรรมทางการศาสนามากขึ้น
4)     มีจำนวนประชาชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มขึ้น
 
                      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
             เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ตลอดจนให้ประชาชนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนำไปสู่สังคมที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายในด้านการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นการแก้ไขปัญหายาเสพติด การปราบปรามผู้มีอิทธิพล    เสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีทักษะความสามารถในการปรับตัวรู้เท่าทันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญารวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี   รู้จักการดูแลสุขภาพที่ดี    ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
            แนวทางพัฒนา
1)    การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
                        2)    การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
                        3)   การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
            ตัวชี้วัด
                                     1) จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกันเพิ่มขึ้น
                                     2) จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น
            3) จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.147.142.16
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,631,811

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044481318  Fax : 044481318
Email : attakorn444@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.